Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elektro Vlášek platné pro objednané zboží prostřednictvím internetu.

1. Rozsah platnosti

1.1. Všechny obchody uzavřené s firmou Elektro Vlášek prostřednictvím internetu se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. (dále jen „VOP“) ve znění platném v době uzavření kupní smlouvy.

2. Účastníci

2.1. Firma Elektro Vlášek uzavírá kupní smlouvy se zákazníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice, a kteří jsou:
a) fyzickými osobami zcela způsobilými k právním úkonům, které dovršily věku 18 let, a které nenakupují zboží pro svoji podnikatelskou činnost, dále také „zákazníci - spotřebitelé“
b) fyzickými či právnickými osobami, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti, dále také „zákazníci – podnikatelé“

2.2. Zjistí-li firma Elektro Vlášek dodatečně, že přijala nabídku od osoby, která není zákazníkem dle výše uvedené definice, je oprávněna od takové kupní smlouvy odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení zašle firma takové osobě bez zbytečného odkladu.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP je nákup/prodej zboží prezentovaného na stránkách www.znackove-spotrebice.cz .

4. Způsob objednání zboží / uzavření smlouvy

4.1. Vyberte si zboží. Do příslušného okna zadejte požadované množství a klikněte na „Koupit“. V košíku se zobrazí veškeré položky určené k objednání a jejich celková cena. Klikněte na ikonu „K pokladně“, vyplňte požadované údaje a formulář odešlete.

4.2. Kupní smlouva je mezi firmou Elektro Vlášek a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy firma Elektro Vlášek obdrží řádně vyplněnou objednávku zákazníka na dodání zboží. O přijetí objednávky bude zákazník neprodleně informován firmou prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že zboží nebude skladem, bude zákazník informován o termínu dodání.

4.3. Pokud by firma Elektro Vlášek  po uzavření kupní smlouvy zjistila, že objednané zboží již není u dodavatele  k dispozici nebo je nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným, není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může firma Elektro Vlášek odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, firma Elektro Vlášek toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

5. Dodání zboží

5.1. Dodání zboží proběhne vlastní dopravou nebo přepravní službou, dle dohody zákazníka a to zdarma.

6. Cena

6.1. Aktuální cena zboží včetně DPH je uvedena přímo na stránkách www.znackove-spotrebice.cz   a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Firma Elektro Vlášek si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na www.znackove-spotrebice.cz v den uzavření kupní smlouvy.

7. Způsoby úhrady

7.1. Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena nejpozději při převzetí zboží.

7.2. Kupní cenu lze uhradit:
             - dobírkou
             - převodem na účet firmy za základě zaslané faktury – platí pro obchodní partnery

7.3. Úhrada fakturou je možná pouze tehdy, pokud je tento způsob v jednotlivém případě zvlášť dohodnut (platí pro obchodní partnery).

8. Záruka

8.1. Firma Elektro Vlášek zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho zaslání zákazníkovi bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

8.2. Firma Elektro Vlášek dále poskytuje zákazníkům záruku za jakost zboží v trvání 2 let ode dne převzetí zboží.

8.3. Zákazník je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od přijetí zásilky uplatnit u firmy  Elektro Vlášek . U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby je nutno oznámení provést okamžitě po zjištění skryté závady nejpozději poslední den záruční lhůty.

8.4. V případě neúplné zásilky provede firma Elektro Vlášek bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace zákazníka dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v takovém případě firma Elektro Vlášek. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných právních předpisů.

8.5. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

9. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

9.1. Zákazník - spotřebitel je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu sídla firmy Elektro Vlášek, Letců 1001, Hradec Králové 500 02. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej zákazník převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a originálního obalu.

9.2. Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží větší hodnoty pojistit).

9.3. Pokud zákazník zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí firma Elektro Vlášek zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.

9.4. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

10. Ochrana dat

10.1. Firma Elektro Vlášek ručí za to, že všechny údaje o zákazníkovi, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto zákazníkovi. Firma Elektro Vlášek poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky. Pokud by zákazník nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit firmě Elektro Vlášek prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na adresu info@elektrovlasek.cz

10.2. Firma Elektro Vlášek  nebude osobní údaje zákazníka vyjma účelů obsažených v bodě 10.1 využívat nebo poskytovat dále.

11. Právní úprava

11.1. Vztahy vznikající mezi firmou a zákazníky se řídí českým právním řádem, přičemž práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi firmou a zákazníky - spotřebiteli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi firmou a zákazníky – podnikateli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Speciální nabídky

Kontaktujte nás

Elektro Vlášek
Mrštíkova 2140/11
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 777 922 700
E-mail: info@znackove-spotrebice.cz

© 2020, znackove-spotrebice.cz – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

eBRÁNA s.r.o. | B2C Brána | eod.cz

Přeskočit na začátek stránky